Fajter

МОТИВИ МУЛТИМЕДИЈСКЕ КУЋЕ ФАЈТЕР

Медијски простор у Србији, још увек није у потпуности конституисан на начин који задовољава потребу читалаца за благовременом, аутентичном, свеобухватном и целовитом информацијом. И садржајно и кроз форму постоји медијски простор, тржишно непокривен, који може да изазове пажњу јавности и читалаца и преусмери део читалачке публике ка себи, односно „освоји“ нову групу читалаца који су привучени – једнако, актуелношћу, авангардношћу, квалитетом и разнородношћу садржаја, доступношћу, али и приступачном ценом. 

Оно што инвестиционој идеји даје основ реалности и изводивости је то да је пут од идеје до реализације, од стране идејног творца, већ успешно пређен са другом, веома успешном медијском кућом. Ипак Студија изводљивости недвосмислено показује да реалност реализације инвестиционе замисли почива на неколико неспорних ослонаца: 
• Јасној концептуалној конструкцији;
• Јасној визији развоја;
• Довољној материјално-финансијској бази;
• Ефикасној субсекторској организацији процеса рада;
• Селектовању и одабиру врхунски обученог, искусног, принципијелног и храброг новинарског кадра;
• Стручној помоћи интердисциплинарних стручњака највиших специјалистичких знања;
• Чврстим и повољним условима сарадње са најзначајнијим добављачима (штампа, дистрибуција, превоз и други);
• На слободним тржишним просторима за пласирање нових информативних гласила која ће почивати на актуелности, веродостојности, благовремености и целовитости информисања;
• На адекватној промоцији, ценовној и квалитативној стимулацији шире читалачке публике у  свим регионима Србије, па и шире („бивше југословенске“ републике);
• Нивоу професионалних и етичких стандарда који ће обезбедити велику читаност гласила, јер ће водиља гласила бити мисао Владике Велимировића „Истина је у гробу жива, у оковима слободна и у тамници светла и у блату чиста“ („О Богу и људима“)

Идејни творац ове медијске куће је, својим искуством, визионарством, знањем (медијски „know–how“), организационим и менаџерским способностима, смислом за одабир животних тема грађана, али и одабиром врхунских сарадника, пре свега новинарске, али и менаџерске струке, и то све сопственим средствима и капиталом, већ  досегао сам врх читаности и успешности у хијерархији дневних гласила. Сада је пред њим нови изазов: Креирати нову медијску кућу која ће својим укупним концептом, квалитетом и квантитетом, асортиманом гласила и медијског наступа континуирано заузимати све већи део медијског тржишта Србије, али и земаља „бившег југословенског“ простора. Висок ниво тржишних аспирација је једина стратегија који води ка испуњењу циљева.
Како на медијском „небу“ заслужити ореол најсјајније „звезде“!? Која су то концептуална полазишта која дају за право инвеститору да верује у највише домете:
• Формирање квалитетне, широке, диверзификоване, мултинаменске медијске  производње и дистрибуције, за Србију, али и иностранство (пре свега за „бивше југословенске републике“);
• Стицање угледа веродостојног и поузданог извора информација;
• Неговање демократских принципа и интеркултуралног дијалога;
• Преношење информација о Србији и њеним традиционалним вредностима;
• Свеобухватним информацијама стратешког карактера градити „мостове“ повезивања Матице са дијаспором, како у ближем окружењу, тако и шире односно у свету уопште, такође давати подстицај свим видовима сарадње који промовишу традиционалне српске вредности, историјске чињенице и наслеђе, културне, научне и друге стваралачке домете;
• Имплементација савремених технолошких достигнућа у медијској продукцији, примена дигиталних технологија и модерних инфраструктурних решења;
• Конституисање модерне организације рада, уз врхунски креативан, стручан и образован мултидисциплинарни кадар – како у менаџменту, тако и у новинарству омогућиће досезање највиших новинарских и етичких домета;
• Радити на еманципацији читалаца, активним укључивањем у вековну борбу против свих видова експлоатације, дискриминације, изолације, понижавања и вређања људи...;
• Подстицање слободних и транспарентних медијских садржаја и система;
• Неговање принципа конструктивне критике и новинарства, са циљем афирмације система вредности које доприносе развоју и свеопштем напретку;
• Концептуални приступ у коме су заступљене све сфере друштвеног живота (политика, наука и технологија, економија и финансије, медицина и здравство,  социјална политика, црква, просвета, биологија, историја, занимљива географија и туризам, астрономија, култура, медији, спорт...);
• Неговање флексибилности у раду и глобалној комуникацији;
• Креирање програма и садржаја по мери грађанског друштва, али у оквирима објективног, независног и слободног информисања;
• Борба против повлашћеног медијског третмана, политичких, економских и сваких других притисака, а за јасну власничку структуру у медијима;
• Борба против корупције и злоупотреба политичких функција и утицаја;
• Борба против свих видова монопола и картелизације тржишта;
• Заштита елементарних грађанских права:  на рад, лечење, образовање, заснивање породице, слободно изражавање бирачке воље, слободно  кретање, имовинску и грађанску сигурност....;
• У пословању медијима профит мора бити значајан мотивациони фактор, али свакако не једини и пресудан.